Konstrukcija mjernih instrumenata za Balanced Scorecard

Brumec, J., Brumec, S., Tomičić, M.: Konstrukcija mjernih instrumenata za Balanced Scorecard, Proceedings of 18th Conference on Methods and Tools for Information and Business Systems development, July 5-7, p.21-30, CASE d.o.o., Rijeka, 2006

Strateška mapa ciljeva je temelj izrade BSC-a neke organizacije. Ta se mapa obično sastoji od 20 do 40 ciljeva raspoređenih po četiri ili više perspektiva i međusobno povezanih uzročno-posljedičnim vezama. Razina ostvarenja tih ciljeva mjeri se jednakim ili većim brojem mjernih instrumenata čije su veze usklađene s uzročno-posljedičnim vezama ciljeva. Pri tome, razne mjerene varijable ne moraju imati istu jedinicu mjere: neke se mjere komadima, druge satima, neke novčanim jedinicama, itd. Ovaj se rad bavi nekim bitnim problemima koji se pojavljuju u izgradnji BSC-a za realne organizacije, a koji nigdje dosad nisu opisani u literaturi:

  • Koliko je mjernih instrumenata potrebno za mjerenje ostvarenja jednog cilja?
  • Vrijednosti kojih varijabli treba upisivati u BSC model, a koje izračunavati?
  • Kako konstruirati složene mjerne instrumente čije komponente nemaju istu jedinicu mjere te kako ih izračunavati pomoću mjerenih varijabli?
  • Kako graditi formule za izračunavanje složenih mjera ako su mjerne jedinice njihovih komponenata različite?
  • Kako validirati BSC model i kalibrirati mjerne instrumente?

Sva teoretska razmatranja ilustrirana su praktičnim rješenjima iz različitih projekata uspostavljanja BSC-a modeliranim u softverskom alatu Dialog Strategy.

Preuzmi .

Natrag